Erkännande av utländska yrkeskvalifikationer

1 §I lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer, finns bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer för den som vill utöva ett reglerat yrke i Sverige och som har förvärvat yrkeskvalifikationer eller fått dem erkända i annan stat inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz, samt bestämmelser om europeiskt yrkeskort för yrkesutövning i Sverige.

Kompensationsåtgärder

2 §Innan Fastighetsmäklarinspektionen erkänner en sökandes utländska yrkeskvalifikationer får inspektionen fatta beslut om kompensationsåtgärder enligt 3 kap. 5–7 §§ förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Avseende den juridik som anges i punkterna 1–4 i bilagan till Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd (KAMFS 2022:1) om registrering av fastighetsmäklare, och som den sökande saknar, ska den sökande göra ett lämplighetsprov. För dessa delar finns inte någon möjlighet för den sökande att, enligt 3 kap. 6 § förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer, i stället för ett lämplighetsprov välja en anpassningsperiod som kompensationsåtgärd.

Ett bevis om att en sökande med godkänt resultat har genomgått ett lämplighetsprov utgörs av ett intyg från ett universitet eller en högskola med offentlig huvudman eller en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina. Det kan också utgöras av ett intyg från en lärare i en kurs hos en sådan utbildningsanordnare.

Ett bevis om att en sökande genomgått en anpassningsperiod utgörs av ett intyg från den registrerade fastighetsmäklaren som den sökande arbetat hos.

Ansökan om registrering

3 §Om en sökandes yrkeskvalifikationer erkänts antingen genom ett beslut enligt den generella ordningen eller ett beslut om utfärdande av ett europeiskt yrkeskort ska Fastighetsmäklarinspektionen pröva om den sökande ska ges tillträde till yrket i Sverige. För att beviljas fullständig registrering som fastighetsmäklare, registrering som hyresförmedlare eller särskild registrering som hyresförmedlare ska den sökande lämna de uppgifter som framgår av 5–6 §§ fastighetsmäklarförordningen (2021:518) i sin ansökan och bifoga följande:

  1. Ett bevis på nationalitet, vilket utgörs av en kopia av yrkesutövarens pass eller motsvarande intyg.

  2. Ett bevis om att den sökandes yrkesutövning inte förbjudits eller upphävts temporärt.

  3. Ett bevis på att den sökande har gott namn och rykte samt att den sökande inte är försatt i konkurs.

  4. Ett intyg om den sökandes ekonomiska ställning.

  5. Ett intyg om att den sökande inte har dömts för något brott som motsvarar de brott som nämns i 12 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister.

  6. Ett intyg från ett försäkringsbolag om att mäklaren har försäkring för skadeståndsansvar som uppfyller kravet i 26 § fastighetsmäklarförordningen (2021:518). I intyget ska den sökandens namn och personnummer eller födelsedatum vara angivet. Det ska framgå av intyget om ansvarsförsäkringen gäller för fullständig registrering, särskild registrering för hyresförmedling eller registrering för hyresförmedling.

Bevisen enligt 2–6 får inte vara äldre än tre månader den dag de kommer in till Fastighetsmäklarinspektionen.

Allmänna råd

Beviset i 2 bör vara utfärdat av en behörig myndighet i ursprungsstaten eller den medlemsstat som den sökande kommer från.

Beviset i 3 bör vara utfärdat av en behörig myndighet i ursprungsstaten eller den medlemsstat som den sökande kommer från.

När de behöriga myndigheterna i den sökandens ursprungsmedlemsstat eller den medlemsstat den sökande kommer från inte utfärdar sådana handlingar som åsyftas i 2 och 3, kan dessa handlingar ersättas av ett intyg om en försäkran under ed, eller i stater där någon bestämmelse om försäkran under ed inte finns, av en försäkran på heder och samvete. En sådan försäkran lämnas av den sökande inför en behörig rättslig eller administrativ myndighet eller, i förekommande fall, av en notarie eller behörigt fackligt organ i den sökandes ursprungsmedlemsstat eller den medlemsstat hen kommer från. Äktheten av eden eller den högtidliga försäkran ska i dessa fall vara styrkt av ett intyg utfärdat av myndigheten eller en notarie.

Intyget i 4 bör vara utfärdat av en behörig myndighet eller en bank.

Intyget i 5 bör vara utfärdat av en behörig myndighet.

Bevis och intyg

4 §Bevisen och intygen enligt dessa föreskrifter ska vara skrivna på eller översatta till svenska eller engelska.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:2

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2022 då Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter (KAMFS 2021:1) om registrering som fastighetsmäklare upphör att gälla.

  2. Ett bevis om att en sökande genomgått ett lämplighetsprov där innehållet som prövats utgår från Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter (KAMFS 2021:1) om registrering som fastighetsmäklare får åberopas till och med den 31 december 2027.