Underrättelse om tillfällig yrkesutövning som fastighetsmäklare i Sverige

1 §Av 6 § lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och 11–14 §§ fastighetsmäklarförordningen (2021:518) framgår förutsättningarna och vilka krav som ställs på den fastighetsmäklare från en annan stat inom EES eller Schweiz som för första gången ger in en skriftlig underrättelse till Fastighetsmäklarinspektionen om att tillfälligt utöva fastighetsmäklaryrket i Sverige.

2 §Ett bevis enligt 12 § 1 fastighetsmäklarförordningen (2021:518) om mäklarens nationalitet, utgörs av en kopia av yrkesutövarens pass eller motsvarande intyg.

3 §Ett bevis enligt 12 § 2 fastighetsmäklarförordningen (2021:518) om att mäklaren har försäkring för skadeståndsansvar utgörs av ett intyg från ett försäkringsbolag. Försäkringen ska uppfylla villkoren i 26 § fastighetsmäklarförordningen (2021:518) med undantag för andra stycket 4.

I intyget ska den sökandens namn och personnummer eller födelsedatum vara angivet.

Det ska framgå av intyget om ansvarsförsäkringen gäller för fullständig registrering, särskild registrering för hyresförmedlare eller registrering för hyresförmedlare.

Intyget får inte vara äldre än tre månader.

4 §Om det, som förutsättning för tillfällig yrkesutövning som fastighetsmäklare i Sverige, krävs yrkeserfarenhet enligt 6 § lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer ska det framgå av intyget vilken typ av egendom som förmedlats i yrkesutövningen.

5 §Bevis eller intyg enligt 12 § 2 och 3 fastighetsmäklarförordningen (2021:518) ska vara skrivna på eller översatta till svenska eller engelska.

Underrättelse om tillfällig verksamhet med europeiskt yrkeskort

6 §Vid förhandsunderrättelse med europeiskt yrkeskort för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige gäller samma krav som i 2–5 §§ ovan.

Information

7 §Den tillfälligt registrerade fastighetsmäklaren ska ge tjänstemottagare i Sverige skriftlig information om följande:

  1. det registreringsnummer som mäklaren tilldelats i fastighetsmäklarregistret hos Fastighetsmäklarinspektionen, samt

  2. yrkestitel eller om sådan titel inte finns, mäklarens bevis på formella kvalifikationer och den medlemsstat där mäklaren tilldelats titeln alternativt kvalifikationerna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:3

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2022, då Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter (2013:4) om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare ska upphöra att gälla.