Länsstyrelsen Skåne (länsstyrelsen) har vid sin tillsyn av efterlevnad av penningtvättsregelverket förelagt Effektiv Redovisning i Skåne AB (bolaget) att skicka in den allmänna riskbedömningen av verksamheten och rutiner och riktlinjer för att förebygga och motverka att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Då begärda handlingar inte inkom inom föreskriven tid beslutade länsstyrelsen den 19 januari 2021 att förelägga bolaget att, vid vite om 50.000 (femtiotusen) kronor, inkomma med begärda handlingar.

Vitesföreläggande Effektiv Redovisning i Skåne AB