Länsstyrelsen Skåne (länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Pro Vere Österlen AB har följt penningtvättsregelverket genom att ha en dokumenterad allmän riskbedömning av verksamheten och dokumenterade rutiner och riktlinjer för att förebygga och motverka att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Granskningen visar att det har funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför länsstyrelsen den 11 februari 2021 beslutade att förelägga bolaget att, vid vite om 10.000 (tiotusen) kronor, vidta rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande vid vite att göra rättelse Pro Vere Österlen AB