Länsstyrelsen i Skåne län (länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Juristfirman [...] har följt penningtvättsregelverket genom att ha en dokumenterad allmän riskbedömning av verksamheten och dokumenterade rutiner och riktlinjer för att förebygga och motverka att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Granskningen visar att det har funnits överträdelser i den enskilda firmans efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt dessa överträdelser som allvarliga och upprepade varför länsstyrelsen den 29 juni 2021, genom ett sanktionsföreläggande, beslutade om sanktionsavgift om 10.000 kronor.

Då Juristfirman [...] inte godkände länsstyrelsens sanktionsföreläggande från den 29 juni 2021 ansökte länsstyrelsen den 6 augusti 2021 till Förvaltningsrätten i Malmö om att sanktion skulle beslutas.

Förvaltningsrätten meddelade dom i målet den 29 mars 2022 (målnummer 9128-21) och biföll länsstyrelsens ansökan om att [...] ska betala en sanktionsavgift om 10.000 kronor till staten. Domen vann laga kraft den 4 maj 2022.

Beslut om sanktionsföreläggande Juristfirman [...]