Länsstyrelsen i Skåne län (länsstyrelsen) har genom tillsyn granskat hur Datapartner i Helsingborg AB följt penningtvättsregelverket genom att ha en dokumenterad allmän riskbedömning av verksamheten och dokumenterade rutiner och riktlinjer för att förebygga och motverka att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Granskningen visar att företaget har brustit i samtliga granskade delar i sin efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna är allvarliga och upprepade varför länsstyrelsen den 15 juli 2021 har beslutat om sanktionsavgift om 1,8 miljoner kronor för företaget.

Beslut om sanktionsavgift Datapartner i Helsingborg AB

Överklagande

Företaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Malmö, målnummer 9178-21. Förvaltningsrätten har den 5 oktober 2022 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Domen är överklagad.