Garpenhus Auktioner AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 20 juni 2023.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Garpenhus Auktioner AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter. Länsstyrelsen har även granskat kopior på faktiskt vidtagna åtgärder för kundkännedom.

Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av sådan art att ett ingripande är motiverat, varför länsstyrelsen den 20 juni 2023 beslutade om en sanktionsavgift om 200.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Garpenhus Auktioner AB

Överklagande

Beslutet har överklagats.