Länsstyrelsen i Stockholms län har granskat hur Lelles Bokföring & Uthyrning följer penningtvättsregelverket. Granskningen har visat att det har funnits brister i bolagets efterlevnad av regelverket. Bolaget har ålagts att upprätta och skicka in en dokumenterad allmän riskbedömning där företaget kartlagt och bedömt riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i verksamheten samt upprätta skriftliga, riskbaserade rutiner avseende åtgärder för att motverka att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har därför den 10 april 2018 förelagt bolaget vid vite om 50.000 kr att göra rättelse för att komma till rätta med konstaterade brister.

Föreläggande att vid vite vidta rättelse, Lelles Bokföring & Uthyrning