Länsstyrelsen i Stockholms län har granskat hur Klintehamn Redovisning AB, 556870-8191, följer penningtvättsregelverket. Granskningen har visat att det har funnits rister i bolagets efterlevnad av regelverket. Bolaget har bland annat ålagts att komplettera sina kundkännedomsåtgärder och rutiner för övervakning och rapportering. Länsstyrelsen har därför den 17 september 2018 förelagt bolaget vid vite om 50.000 kronor att göra rättelse för att komma till rätta med konstaterade brister.

Föreläggande att vid vite vidta rättelse, Klintehamn Redovisning AB