Länsstyrelsen i Stockholms län har granskat hur Vallstena Redovisning & Administration, 551112-0387, följer penningtvättsregelverket. Granskningen har visat att det har funnits brister i bolagets efterlevnad av regelverket. Bolaget har ålagts att komplettera bland annat sin allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för kundkännedom. Länsstyrelsen har därför den 13 juni 2019 förelagt bolaget att göra rättelse för att komma till rätta med konstaterade brister.

Föreläggande att vidta rättelse, Vallstena Redovisning & Administration