Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Rob. Engström AB, 556067-8624, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 augusti 2017 till och med den 10 december 2019.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i någon del. Bolaget saknar rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit några åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra enstaka transaktion.

Länsstyrelsens bedömning efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört nämnvärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer även att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art.

Överträdelserna i efterlevnad av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 8,5 miljoner kronor.

Beslut om sanktionsavgift för Rob. Engström AB

Överklagande

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 14712-20. Förvaltningsrätten har den 26 februari 2021 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten ändrade det överklagade beslutet endast på så sätt att sanktionsavgiften bestämdes till 5 miljoner kronor.

Länsstyrelsen samt bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom, målnummer 14712-20, till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 2311-21. Kammarrätten har den 16 december 2021 meddelat dom i målet. Kammarrätten bifaller Länsstyrelsens överklagande och bestämmer sanktionsavgiften till 8,5 miljoner kronor. Kammarrätten avslår bolagets överklagande.

Bolaget överklagade Kammarrätten i Stockholms dom, målnummer 2311-21, till Högsta förvaltningsdomstolen, målnummer 7749-21. Den 16 februari 2023 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.