Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Luxurywatches Stockholm AB, 556897-1054, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 augusti 2017 till och med den 2 juli 2019.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i någon del. Bolagets rutiner och riktlinjer är inte tillräckliga för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att utföra enstaka transaktion.

Länsstyrelsens bedömning efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört nämnvärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art.

Överträdelserna i efterlevnad av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 2,2 miljoner kronor.

Beslut om sanktionsavgift för Luxurywatches Stockholm AB

Överklagande

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 16674-20. Förvaltningsrätten har den 26 februari 2021 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog bolagets överklagande.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom, målnummer 16674-20, till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 2331-21. Kammarrätten har den 16 december 2021 meddelat dom i målet. Kammarrätten avslår överklagandet.

Bolaget överklagade Kammarrätten i Stockholms dom, målnummer 2331-21, till Högsta förvaltningsdomstolen, målnummer 113-22. Den 16 februari 2023 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.