Länsstyrelsen i Stockholms län har granskat hur ICA Sverige AB, 556021-0261, följer penningtvättsregelverket. Granskningen har visat att det finns brister i bolagets efterlevnad av regelverket. Bland annat saknas en analys av hur bolagets tjänster, kunder, distributionskanaler och geografiska riskfaktorer kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism och hur stor risken är för att detta sker. Bolaget har därför förelagts att göra rättelse för att komma till rätta med bristen, och med andra konstaterade brister.

Föreläggande att göra rättelse, ICA Sverige AB