Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Postbox24 Entreprenad Handelsbolag, 969745-9015, (bolaget) har följt Länsstyrelsens beslut den 12 december 2019 att göra rättelse. Granskningen visar att bolaget inte vidtagit begärd rättelse och att det därför fortfarande funnits brister i bolagets efterlevnad av regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har därför den 5 oktober 2020 beslutat att förelägga bolaget att vid vite om 300.000 (trehundratusen) kronor göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att vid vite göra rättelse, Postbox24 Entreprenad Handelsbolag