Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur AB Nymans Ur 1851, 556581-4554, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 augusti 2017 till och med den 17 december 2019.

Granskningen visar att bolaget till övervägande del inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket. Bolagets rutiner och riktlinjer är inte tillräckliga för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra enstaka transaktion.

Länsstyrelsens bedömning efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört nämnvärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer även att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art.

Överträdelserna i efterlevnad av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 6 miljoner kronor.

Beslut om sanktionsavgift för AB Nymans Ur 1851

Överklagande

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 23805-20. Förvaltningsrätten har den 26 februari 2021 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten ändrade det överklagade beslutet endast på så sätt att sanktionsavgiften bestämdes till 3 miljoner kronor.

Länsstyrelsen överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom, målnummer 23805-20, till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 2334-21. Kammarrätten har den 16 december 2021 meddelat dom i målet. Kammarrätten bifaller överklagandet och bestämmer sanktionsavgiften till 6 miljoner kronor.

Bolaget överklagade Kammarrätten i Stockholms dom, målnummer 2334-21, till Högsta förvaltningsdomstolen, målnummer 175-22. Den 16 februari 2023 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.