Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur bolaget Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB, 556797-2814, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 januari 2018 till och med den 10 juni 2020.

Granskningen visar att bolaget brister i samtliga delar av penningtvättsregelverket. Bolaget saknar rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket är av allvarlig art samt beaktar att avsaknaden av allmän riskbedömning, upprätthållande av affärsförbindelser utan att ha uppnått tillräcklig kundkännedom samt avsaknad av rutiner och riktlinjer gällande övervakning är av synnerligen allvarlig art.

Överträdelserna i efterlevnad av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 700.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift för Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB

Överklagande

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 25660-20. Förvaltningsrätten har den 19 oktober 2021 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog bolagets överklagande.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom, målnummer 25660-20, till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 8264-21. Kammarrätten har den 7 juni 2022 meddelat beslut i målet. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.