Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Gindin Ekonomidata AB (556376-4918) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med den 10 september 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller penningtvättsregelverkets krav på verksamhetsutövare i någon del. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse.

Länsstyrelsens bedömning efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer även att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art.

Överträdelserna i efterlevnad av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 90.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift för Gindin Ekonomidata AB

Överklagande

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 4103-21. Förvaltningsrätten har den 28 oktober 2021 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom, målnummer 4103-21, till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 8234-21. Kammarrätten har den 1 mars 2022 meddelat dom i målet. Kammarrätten avslår överklagandet.