Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Haninge Bilpark AB, 556866-8932, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 januari 2018 till och med den 20 februari 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i någon del. Bolaget har inte vidtagit åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 900.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift för Haninge Bilpark AB

Överklagande

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 20577-21. Förvaltningsrätten har den 1 juli 2022 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom, målnummer 20577-21 till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 4860-22. Den 21 november 2022 beslutade Kammarrätten i Stockholm att inte meddela prövningstillstånd.

Bolaget överklagade Kammarrätten i Stockholms beslut, målnummer 4860-22 till Högsta Förvaltningsdomstolen, målnummer 7586-22. Den 27 april 2023 beslutade Högsta Förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast.