Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur bolaget har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med 10 september 2020 (tillsynsperioden).

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i någon del. Bolaget har inte vidtagit några åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 7.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Barnkompetens Akademi Sverige AB

Överklagande

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 32371-21. Förvaltningsrätten har den 18 januari 2022 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog bolagets överklagande.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 1191-22. Kammarrätten har den 28 april 2022 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.