Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Azets Insight AB, 556250-3580, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med den 25 juni 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller de krav som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket. Bolagets rutiner och riktlinjer är inte tillräckliga för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolagets har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att utföra enstaka transaktioner.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 6,5 miljoner kronor.

Beslut om sanktionsavgift Azets Insight AB

Överklagande

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 35468-21. Förvaltningsrätten har den 10 maj 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.