Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Bergners Bil Aktiebolag, 556120-2820, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med den 11 juni 2020.

Granskningen visar att bolaget till övervägande del inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket. Bolagets rutiner och riktlinjer är inte tillräckliga för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att genomföra enstaka transaktioner.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 1,3 miljoner kronor.

Beslut om sanktionsavgift Bergners Bil Aktiebolag

Överklagande

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 35499-21. Förvaltningsrätten har den 21 december 2022 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten ändrade det överklagade beslutet endast på så sätt att sanktionsavgiften bestämdes till 1,2 miljoner kronor.