Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur bolaget har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 januari 2018 till och med den 31 januari 2020 (tillsynsperioden).

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller penningtvättsregelverkets krav på verksamhetsutövare i nästintill någon del. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att utföra enstaka transaktioner.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 1.000.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift för Hoffsten Motor AB

Överklagande

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 934-22. Förvaltningsrätten har den 25 november 2022 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.