Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur DanDro Consulting AB, 556863-4181, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med den 1 september 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket. Bolagets rutiner och riktlinjer är inte tillräckliga för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse om bolaget inte har tillräcklig kännedom om kunden.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 600.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift DanDro Consulting AB

Överklagande

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 8645-22. Förvaltningsrätten har den 15 juni 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.