Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Storholmen Förvaltning Aktiebolag, 556473-6030, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med den 11 september 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i nästintill någon del. Bolaget saknar tillräckliga rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse om bolaget inte har tillräcklig kännedom om kunden.

Länsstyrelsens bedömning, efter genomförd granskning, är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som omfattas av Länsstyrelsens granskning.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 650.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Storholmen Förvaltning Aktiebolag

Överklagande

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 15320-22. Förvaltningsrätten har den 14 oktober 2022 beslutat att skriva av målet efter att bolaget har återkallat överklagandet.