Länsstyrelsen har undersökt hur Lunds Bil i Varberg AB har följt reglerna i penningtvättslagen och Länsstyrelsens föreskrifter. Vid Länsstyrelsens granskning har det uppmärksammats att företaget inte har gjort någon allmän riskbedömning av verksamheten eller riskbedömt sina kunder i enlighet med kraven i penningtvättslagen och föreskrifterna.

Verksamheten saknar också rutiner för övervakning och rapportering till Finanspolisen, bevarande av handlingar, intern kontroll, ansvar för regelefterlevnad, lämplighetsprövning av avställda och skydd mot hot och fientliga åtgärder. Vidare är verksamhetens rutiner för kundkännedom och utbildning bristfälliga. Länsstyrelsen har bedömt att företaget har åsidosatt skyldigheterna i penningtvättslagen och föreskrifterna och har därför beslutat att Lunds Bil i Varberg AB ska betala en sanktionsavgift på 75.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Lunds Bil i Varberg AB

Överklagande

Beslutet är överklagat. Förvaltningsrätten avslog den 27 december 2019 överklagan.