Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Royal Watches Sweden AB (RW) har följt penningtvättsregelverket under perioden den 1 augusti 2017 till och med den 28 februari 2020. Granskningen har visat att RW inte uppfyller de krav som ställs på dem så som verksamhetsutövare enligt penningtvättsregelverket. RW har inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. RW har heller inte efterlevt sin egen riskbedömning och sina egna rutiner. RW har dessutom utfört vissa transaktioner utan att ha tillräcklig kundkännedom samt underlåtit att rapporterat in avvikande aktiviteter.

Länsstyrelsen har därför gjort bedömningen att RW:s överträdelser enligt penningtvättsregelverket har varit allvarliga och avsevärt ökat risken för att utsättas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att RW ska betala en sanktionsavgift på 850.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Royal Watches Sweden AB

Överklagande

RW överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 31 augusti 2021 i mål nr 16413-20 avslog domstolen överklagandet. RW överklagade förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg, som beslutade att inte meddela prövningstillstånd den 25 januari 2022.

RW överklagade Kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen, som den 17 februari 2023 beslutade att inte meddela prövningstillstånd i Kammarrätten. Förvaltningsrättens dom har därmed vunnit laga kraft.