Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Dannebacka Förvaltning Kommanditbolags allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Granskningen har visat att Dannebacka Förvaltning Kommanditbolag (DF) överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därigenom inte heller ansetts ha förutsättningar för att ha användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit allvarliga och systematiska samt att de inneburit en markant ökad risk för att bolagets verksamhet ska utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att DF ska betala en sanktionsavgift på 25.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Dannebacka Förvaltning Kommanditbolag

Överklagande

DF överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 6 april 2022 i mål nr 8529-21 avslog domstolen överklagandet. Bolaget överklagade förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten har den 28 oktober 2022 beviljat prövningstillstånd i mål nr 2574-22.