Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur VR Sweden AB (VR) har följt penningtvättsregelverket under perioden den 1 januari 2020 till och med den 28 februari 2021. Granskningen har visat att VR inte uppfyller de krav som ställs på dem så som verksamhetsutövare enligt penningtvättsregelverket. VR har inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. VR har en mycket bristfällig allmän riskbedömning samt mycket bristfälliga rutiner och riktlinjer. Bolaget har heller inte efterlevt sin egen riskbedömning och sina egna rutiner. VR har dessutom utfört transaktioner utan att ha tillräcklig kundkännedom eller tillräckliga uppgifter om pengarnas ursprung.

Länsstyrelsen har gjort bedömningen att VR:s överträdelser enligt penningtvättsregelverket har varit allvarliga och systematiska samt markant ökat risken för att utsättas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att VR ska betala en sanktionsavgift på 1.500.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift VR Sweden AB

Överklagande

VR har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 24 maj 2022 i mål nr 9990-21 har domstolen överklagandet. Bolaget har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg, som beviljat prövningstillstånd. Domstolen har i sitt avgörande den 11 maj 2023 i mål nr 3126-22 bifallit överklagandet delvis och beslutat att sätta ned sanktionsavgiften till 750.000 kronor. Länsstyrelsen har överklagat Kammarrätten i Göteborgs dom till Högsta förvaltningsdomstolen.