Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat EkonoMoen AB:s åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att det funnits brister i företagets rutiner för kundkännedom, övervakning och rapportering, bevarande av handlingar samt intern kontroll. Länsstyrelsen har tidigare förelagt EkonoMoen AB att göra rättelse, utan att bolaget vidtagit tillräckliga åtgärder för att göra rättelse. Länsstyrelsen har därför beslutat att förelägga företaget vid vite om 50.000 kr, att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande vid vite att göra rättelse, EkonoMoen AB