Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur DinPostBox Göteborg har följt penningtvättsregelverket under perioden den 1 januari 2020 till och med den 28 februari 2021. Granskningen har visat att företaget inte har vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och därmed överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Företaget har saknat en dokumenterad och verksamhetsanpassad allmän riskbedömning och har av den anledningen inte heller ansetts ha förutsättningar för att ha användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Granskningen visar även att företaget ingått flera affärsrelationer utan att ha tillräcklig kundkännedom.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit allvarliga och systematiska samt att de inneburit en markant ökad risk för att företagets verksamhet kan ha utnyttjats som ett led i penningtvättsupplägg eller för finansiering av terrorism. Vidare har Länsstyrelsen bedömt att innehavaren av DinPostBox Göteborg av åtminstone grov oaktsamhet orsakat överträdelserna. Länsstyrelsen har beslutat att förelägga innehavaren av DinPostBox Göteborg att betala en sanktionsavgift om 30.000 kronor. Eftersom innehavaren inte godkänt sanktionsföreläggandet har Länsstyrelsen den 30 november 2021 ansökt hos förvaltningsrätten om att sanktionsavgiften ska dömas ut.

Förvaltningsrätten i Göteborg har i sitt avgörande den 20 juni 2022 i mål nr 14023-21 bifallit ansökan och beslutat att innehavaren ska betala 30.000 kr i sanktionsavgift. Förvaltningsrättens dom har vunnit laga kraft.

Beslut om sanktionsföreläggande DinPostBox Göteborg