Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Linn & Berg AB:s allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Granskningen har visat att Linn & Berg AB överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därigenom inte heller ansetts ha förutsättningar för att skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit allvarliga och systematiska samt att de inneburit en avsevärt ökad risk för att bolagets verksamhet ska utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att Linn & Berg AB ska betala en sanktionsavgift på 70.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Linn & Berg AB

Överklagande

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 2 oktober 2023 i mål 3940-22 har domstolen avslagit överklagandet. Domen har vunnit laga kraft.