Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Trevex Consulting AB:s allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Granskningen har visat att Trevex Consulting AB överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därigenom inte heller ansetts ha förutsättningar för att ha användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit allvarliga och att de inneburit en markant ökad risk för att bolagets verksamhet ska utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att Trevex Consulting AB ska betala en sanktionsavgift på 105.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Trevex Consulting AB

Överklagande

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 2 oktober 2023 i mål nr 3756-22 har domstolen avslagit överklagandet. Domen har vunnit laga kraft 23 oktober 2023.