Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat City Invest GBG Aktiebolags allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att bolaget överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därigenom inte heller ansetts ha förutsättningar för att skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit allvarliga och systematiska samt att de inneburit en markant ökad risk för att bolagets verksamhet ska utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 100.000 kr.

Beslut om sanktionsavgift City Invest GBG Aktiebolag

Överklagande

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 2 oktober 2023 i mål nr 7122-22 har domstolen avslagit överklagandet. Domen har vunnit laga kraft.