Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Brb Redovisningsbyrå AB:s allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att Brb Redovisningsbyrå AB överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har saknat en dokumenterad och verksamhetsanpassad allmän riskbedömning och har därmed inte heller haft förutsättningar för att skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit allvarliga och systematiska samt att de inneburit en markant ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 245.000 kr.

Beslut om sanktionsavgift Brb Redovisningsbyrå AB

Överklagande

Beslutet har överklagats.

I sitt avgörande den 20 december 2023 i mål nr 7387-22 har domstolen avslagit överklagandet. Domen har vunnit laga kraft.