Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Bolaget har följt penningtvättsregelverket under perioden 2021-01-01 till och med 2021-12-03.

Granskningen har visat att Bolaget överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har under tillsynsperioden saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därigenom inte heller ansetts ha förutsättningar för att skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att Bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bolaget har dessutom överträtt förbudet mot att etablera eller upprätthålla en affärsförbindelse med en kund i de fall Bolaget inte haft tillräcklig kännedom om kunden för att kunna hantera risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna i väsentliga delar varit synnerligen allvarliga, systematiska och att de inneburit en markant ökad risk för att Bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att Bolaget ska betala en sanktionsavgift på 55.000 kr. Beslutet har vunnit laga kraft.

Beslut om sanktionsavgift Kil-Vålberg Redovisning AB