Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Bolagets allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att Bolaget överträtt flera bestämmelser i centrala delar av penningtvättsregelverket genom att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har haft en bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte heller kunnat skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna i väsentliga delar varit allvarliga och att de inneburit en påtagligt ökad risk för att Bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att Bolaget ska betala en sanktionsavgift på 80.000 kr.

Beslut om sanktionsavgift VisionLine AB

Överklagande

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 17 mars 2023 i mål nr 12222-22 har domstolen bifallit överklagandet delvis på så sätt att sanktionsavgiften bestämts till 60.000 kr. Domen har vunnit laga kraft.