Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur bolaget har följt penningtvättsregelverket under perioden 2021-04-21–2022-03-31.

Granskningen har visat att bolaget överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden haft en mycket bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit allvarlig och att den inneburit en avsevärt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 1.100.000 kr.

Beslut om sanktionsavgift Ekonomernas hus i Sverige AB

Överklagande

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 21 juni 2023 i mål nr 13158-22 har domstolen avslagit överklagandet. Bolaget har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg, som den 16 oktober 2023 beslutat att inte meddela prövningstillstånd i mål nr 4369-23. Bolaget har överklagat kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

Den 2 januari 2024 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.