Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Axxima Ekonomi AB har följt penningtvättsregelverket under perioden 2022-05-20–2022-05-20. Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat Axxima Ekonomi AB:s allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att Axxima Ekonomi AB har överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättregelverket. Bolaget har haft en bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit allvarlig och att den inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 460.000 kr.

Beslut om sanktionsavgift Axxima Ekonomi AB

Överklagande

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 20 september 2023 i mål nr 13284-22 har domstolen avslagit överklagandet.

Bolaget har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg, som den 28 november 2023 beslutat att inte meddela prövningstillstånd i mål nr 6205-23. Bolaget har överklagat kammarrättens beslut till Högsta Förvaltningsdomstolen.