Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Markekonomerna i Kinna AB har följt penningtvättsregelverket1 under perioden 2021-05-10–2022-05-10. Länsstyrelsen har granskat Markekonomerna i Kinna AB:s allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att Markekonomerna i Kinna AB har överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättregelverket. Bolaget har haft en bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit allvarlig och att den inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet har kunnat utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 520.000 kr.

Beslut om sanktionsavgift Markekonomerna i Kinna AB

Överklagande

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 20 september 2023 i mål nr 13138-22 har domstolen avslagit överklagandet.

Domen har vunnit laga kraft.