Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat Löftadalens Ekonomiservice Aktiebolags allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att Löftadalens Ekonomiservice Aktiebolag har överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden 2021-05-06–2022-05-06 haft en bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit allvarlig och att den inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 530.000 kr.

Beslut om sanktionsavgift Löftadalens Ekonomiservice Aktiebolag

Överklagande

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 24 augusti 2023 i mål nr 324-23 har domstolen avslagit överklagandet.

Bolaget har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg.