Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat LR Redovisning Revision Mora AB:s allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att LR Redovisning Revision Mora AB överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden 2021-05-30−2022-05-30 haft en bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit allvarlig och inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 360.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift LR Redovisning Revision Mora AB

Överklagande

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 18 oktober 2023 i mål nr 14389-22 har domstolen avslagit överklagandet. Bolaget har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg.