Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Larssons Konsthandel Aktiebolags allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att bolaget överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har inte heller kunnat skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att bolaget brustit i efterlevnad av i princip hela regelverket. Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit synnerligen allvarliga och systematiska samt att de inneburit en avsevärt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 55.000 kr.

Beslut om sanktionsavgift Larssons Konsthandel Aktiebolag

Överklagande

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 23 augusti 2023 i mål nr 14499-22 har domstolen avslagit överklagandet.

Domen har vunnit laga kraft.