Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Bolagets allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att Bolaget överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden 2020-09-17–2021-09-17 haft en mycket bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har inte heller kunnat skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att Bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna gällt centrala delar av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna i väsentliga delar varit synnerligen allvarliga och systematiska samt att de inneburit en markant ökad risk för att Bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att Bolaget ska betala en sanktionsavgift på 470.000 kr.

Beslut om sanktionsavgift Nya Ekonomikompetens Karlstad AB

Överklagande

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 31 oktober 2023 i mål nr 342-23 har domstolen bifallit överklagandet delvis och beslutat att sätta ned sanktionsavgiften till 400.000 kr.