Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Adreal Ekonomi Aktiebolags allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att Adreal Ekonomi Aktiebolag har överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden 2021-02-08–2022-04-21 haft en bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit allvarlig och att den inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 80.000 kr.

Beslut om sanktionsavgift Adreal Ekonomi Aktiebolag

Överklagande

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 18 oktober 2023 i mål nr 558-23 har domstolen avslagit överklagandet. Domen har vunnit laga kraft.