Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat bolagets allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att bolaget överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden 2021-04-21–2022-03-31 haft en mycket bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit allvarlig och att den inneburit en avsevärt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 740.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Ekonomipoolen i Mark AB

Överklagande

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 13 september 2023 i mål nr 14254-22 har domstolen bifallit överklagandet delvis och beslutat att sätta ned sanktionsavgiften till 600.000 kr.

Domen har vunnit laga kraft.