Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket under perioden 16 maj 2021 till och med den 16 maj 2022 granskat bolagets allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att Sjöholm & Blom Bokslut AB överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden haft en bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen varit allvarlig samt att den inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 445.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Sjöholm & Blom Bokslut AB

Överklagande

Sjöholm & Blom Bokslut AB har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 21 juni 2023 i mål nr 14418-22 har domstolen avslagit överklagandet. Bolaget har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg, som den 20 november 2023 beslutat att inte meddela prövningstillstånd i mål nr 4404-23.

Förvaltningsrättens dom har därmed vunnit laga kraft.