Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat von Braun Holding AB:s allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att von Braun Holding AB överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har haft en bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att överträdelsen varit allvarlig samt att den inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 125.000 kr. Beslutet har vunnit laga kraft.

Beslut om sanktionsavgift von Braun Holding AB