Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Arvika Redovisning AB:s allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att Arvika Redovisning AB har överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden 2021-09-15–2022-09-15 haft en bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit allvarlig och att den inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 450.000 kr.

Beslut om sanktionsavgift Arvika Redovisning AB

Överklagande

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 1 november 2023 i mål nr 4916-23 har domstolen bifallit överklagandet delvis och beslutat att sätta ned sanktionsavgiften till 250.000 kr. Länsstyrelsen har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg.