Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat MCon i Göteborg AB:s allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att MCon i Göteborg AB har överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden 2021-05-06–2022-05-06 haft en mycket bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit allvarlig och att den inneburit en avsevärt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 610.000 kr.

Beslut om sanktionsavgift MCon i Göteborg AB

Överklagande

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 14 juni 2023 i mål nr 4745-23 har domstolen avslagit överklagandet. Bolaget har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg, som den 16 oktober 2023 i mål 4225-23 beslutade att inte bevilja prövningstillstånd.

Bolaget har överklagat kammarrättens beslut att inte bevilja prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen har den 11 december 2023 beslutat att inte bevilja prövningstillstånd i mål 6393-23. Förvaltningsrättens dom har därmed vunnit laga kraft.