Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Solsta Redovisning AB:s (bolaget) allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att bolaget överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden 2021-05-20–2022-05-20 haft en mycket bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit allvarlig och att den inneburit en avsevärt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 530.000 kr.

Beslut om sanktionsavgift Solsta Redovisning AB

Överklagande

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 22 november 2022 i mål nr 7012-23 har domstolen avslagit överklagandet.

Beslutet har vunnit laga kraft.